O projekcie

Projekt "Model biznesowy budowy i rozwoju
firm spin off" był kolejnym działaniem w ramach PO KL realizowanym przez Collegium Mazovia

(zobacz pozostałe projekty).Jego głównym założeniem było zwiększenie wiedzy menedżerskiej studentów i pracowników naukowych w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz poszerzenie ich kompetencji w zakresie zakładania innowacyjnych firm i sprawnego zarządzania nimi.

Jako projektodawca Collegium Mazovia stawiało sobie za zadanie zapoznanie beneficjentów z  najlepszymi praktykami inicjowania i zarządzania formami spin off, kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw, a także promowanie przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów i pracowników naukowych.
Przeprowadzone przed przystąpieniem do działań badania wskazały potrzebę realizacji szkoleń i akcji promujących przedsiębiorczość akademicką. Respondenci – studenci i doktoranci – zadeklarowali, iż widzą potrzebę przeprowadzenia działań szkoleniowych w tym zakresie.

Głównym celem projektu „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” było podniesienie świadomości w zakresie możliwości związanych ze spółkami tego typu, poszerzenie wiedzy menedżerskiej wśród kadry naukowej i studentów, nabycie przez nich umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi. Beneficjenci zapoznali się z ideą przedsiębiorczości akademickiej, poznali najlepsze praktyki inicjowania i zarządzania firmami spin off (zarówno polskie, jak i zagraniczne), nauczyli się rozpoznawać potrzeby z zakresu B+R.

Założenia projektu były realizowane dzięki szeregowi działań:
• konferencja naukowa pod tytułem „Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim”, która odbyła się 3 lutego 2012 r. w sali NoveKino w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 4
• wydanie publikacji "Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off"
• Spin Inkubator

Projekt realizowany był na Mazowszu. Region został zanalizowany w "Regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza 2007-2015". Wyniki badania pokazały, iż województwo to charakteryzuje niewystarczający zakres prowadzenia działalności typu B+R, a badania naukowe nie są kształtowane potrzebami sygnalizowanymi przez rynek. Według „Regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza 2007-2015” w 2005 r. na działalność B+R przeznaczono jedynie 8,6% (300 mln zł), podczas gdy w krajach rozwiniętych wydatki te wyniosły 40-60%.

Beneficjentami projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off" były następujące grupy:
• studenci przed obroną (zarówno tytułu licencjata, jak i magistra)
• absolwenci studiów zawodowych lub wyższych, którzy ukończyli naukę w ciągu ostatnich 12  miesięcy
• pracownicy naukowi
• doktoranci