Polityka prywatności

Na potrzeby prowadzenia działań projektowych Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa pobierane były od Beneficjentów dane osobowe zgodnie z wymaganiami formularza PEFS 2007 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Formularz PEFS to spis informacji o Uczestnikach i Beneficjentach działań finansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013. Dane gromadzone w bazie PEFS służą kilku podstawowym celom.

Po pierwsze informacje te umożliwiają dotarcie do uczestników projektów (zarówno osób, jak i instytucji) i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych. Ich zadaniem jest analiza, czy wsparcie udzielone na organizację projektu zostało efektywnie wykorzystane. Pozawala to także sprawdzić, co dzieje się z Beneficjentami: np. czy dany uczestnik projektu podjął dalsze kształcenie, stał się bardziej konkurencyjny na rynku pracy itp. Dzięki temu możliwa jest ocena adekwatności, skuteczności i trwałości udzielonej pomocy.

Po drugie baza PEFS pozwala również na generowanie wskaźników obrazujących stopień realizacji projektów tego typu.

Na potrzeby rekrutacji Beneficjent podawał następujące dane:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy
• Adres e-mail
• NIP
• PESEL
• Status (student, doktorant, pracownik naukowy, pracownik MŚP)

Dodatkowo w formularzu padło pytania o niepełnosprawność – informacja ta miała pomóc Collegium Mazovia w zorganizowaniu konferencji i szkoleń w sposób jak najbardziej dogodny dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie realizacji projektu „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” pobierane były jedynie dane aktywne (czyli te, które użytkownik podaje sam). Collegium Mazovia nie gromadzi danych biernych (gromadzonych przez serwer, przeglądarkę itp.)

Dane zgromadzone poprzez rejestrację nie będą udostępniane osobom trzecim (firmom), posłużyły jedynie do wypełnienia wymaganych przez Unię Europejską formularzy PEFS. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.