Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach
realizowanych w ramach projektu
„Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off”
nr POKL.08.02.01-14-065/10-00

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie zapisy oznaczają:
a. Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), wyłoniony w drodze konkursu nr 1/POKL/8.2.1/2010 w oparciu o wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.
b. Organizator/Beneficjent – podmiot realizujący projekt finansowany
w ramach PO KL z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie Projektu.
c. Uczestnik/Beneficjent Ostateczny (BO) – osoba przyjęta do udziału
w Projekcie wyłoniona zgodnie z zapisami dokumentów programowych oraz opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym.
d. Szkolenie – szkolenie z zakresu narzędzi projektowania innowacyjnych spółek spin off oraz modeli biznesowych, a także zarządzania nimi.
e. Biuro Projektu – biuro realizujące projekt, prowadzone przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą, znajdujące się przy ulicy Miodowej 1 tel. 022 634 36 21 oraz 022 634 36 20, www.spinoff.mazovia.edu.pl, e-mail: spinoff@mazovia.edu.pl.
2. Obszarem realizacji projektu jest województwo mazowieckie.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2011 - 31.03.2013 r.
4. Projektodawcą i Organizatorem jest Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce) oraz Partner SP Management Sp. z o.o. (Al. Jana Pawła II 61C/304; 01-031 Warszawa).

§ 2
Cele szkoleniowe i założenia programowe

1. Celem głównym Projektu jest poszerzenie menedżerskiej wiedzy przedstawicieli kadry naukowej oraz studentów i absolwentów woj. mazowieckiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycia umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi.
2. Cele szczegółowe to:
a. nabycie wiedzy przez Uczestników Projektu w zakresie narzędzi projektowania innowacyjnych spółek spin off oraz modeli biznesowych,
b. poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk inicjowania i zarządzania firmami typu spin off,
c. kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie badań i rozwoju (B+R) poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw, za pośrednictwem mediów i środków masowego przekazu,
d. promocja idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych, studentów i absolwentów woj. mazowieckiego.

§ 3
Zasady udziału

1. W Szkoleniach mogą wziąć udział:
a. studenci studiów I, II i III stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 2.1, pkt 7-10, 18k-18l),
b. absolwenci - w okresie 12 miesięcy od zakończenia studiów tj. od daty złożenia egzaminu dyplomowego (Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 167 pkt 2).
2. Uczestnicy muszą spełniać łącznie następujące wymogi formalne:
a. zatrudnienie/kształcenie się na terenie województwa mazowieckiego,
b. z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności w zakresie modelu biznesowego budowy i rozwoju firm spin off.
3. Z chwilą przystąpienia do Projektu każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć  następujące dokumenty:
a. deklarację uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się niniejszym Regulaminem,
b. umowę szkoleniową,
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d. formularz PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego – przeznaczony do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych przez EFS) wraz z pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
4. Udział Uczestnika w Projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego ww. deklaracji.
5. Zgodnie z zasadami Rekrutacji w ramach szkoleń zrekrutowanych zostanie 210 BO
(w tym 70% kobiet i 30% mężczyzn).
6. Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne dlatego infrastruktura będzie dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób. Osoby niepełnosprawne, które mają problemy z poruszaniem się (wejście po schodach na II piętro), będą miały zajęcia realizowane w siedzibie Projektodawcy.
7. Udział BO we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny.
8. Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji Projektu dostępne będą na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.

§ 4
Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia 96 godzin lekcyjnych szkoleń oraz Uczestnicy mają zapewnione doradztwo w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off.
2. Doradztwo w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi prowadzone będzie w formie dyżurów konsultacyjnych on-line oraz konsultacji osobistych
w Biurze Projektu. Ponieważ, liczba godzin doradztwa jest ograniczona (240 godzin), dlatego na każdego BO przypada co najmniej jedna godzina konsultacji.
3. W ramach szkoleń zostaną zrealizowane następujące moduły:
a. moduł I – 14 grup po 15 osób (32 godziny lekcyjne na grupę):
- Identyfikacja pomysłów biznesowych (warsztaty kreatywne IPB) – 8h,
- Model biznesowy firmy typu spin off (MBF) - 8h, 
- Własność intelektualna i komercjalizacja (WIK) - 8h,
- Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (PZŻF) - 8h,
b. moduł II – 7 grup po 15 osób (64 godziny lekcyjne na grupę):
- Autoprezentacja – kreowanie wizerunku menedżera (AKWM) - 16h,
- Komunikacja społeczna (KS) - 16h,
- Zarządzanie wizerunkiem firmy (ZWF) - 16h,
- Doskonalenie umiejętności menedżerskich (DUM) - 16h.
c. moduł III - 7 grup po 15 osób (64 godziny lekcyjne na grupę):
- Zarządzanie projektami (ZP) - 16h,
- Podejmowanie decyzji (PD) - 16h,
- Myślenie systemowe (MS) - 16h,
- Budowanie relacji z otoczeniem (BRZO) - 16h.
4. Szkolenie obejmuje obowiązkowy moduł I oraz do wyboru moduł II lub III.
5. Organizator oświadcza, że zajęcia w ramach Szkolenia będą prowadzone przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, umiejętności dydaktyczne i niezbędną wiedzę w prezentowanej dziedzinie.
6. Szkolenia będą odbywały się w Warszawie, przy ul. Miodowej 1 oraz w przypadku utworzenia się grupy zajęć, także w Siedlcach, przy ulicy Sokołowskiej 161.
7. Organizator opracuje szczegółowy harmonogram Szkoleń, który będzie dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i godzin Szkoleń.
8. Każdemu z BO zostanie udostępniony unikalny login i hasło, umożliwiający korzystanie z Spin Inkubatora, który jest platformą łączącą funkcje zdalnego kształcenia, bazy wiedzy oraz portalu społecznościowego.
9. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom bezpłatnych materiałów szkoleniowych obejmujących treści określone w programie Szkolenia oraz catering podczas całego okresu Szkolenia.
10. Dodatkowo, każdy Uczestnik otrzyma pakiet materiałów promocyjnych, który będzie uzupełnieniem materiałów szkoleniowych. BO zobowiązany jest do pokwitowania ww. materiałów.
11. Organizator oświadcza, że ukończenie Szkolenia przy frekwencji nie niższej niż 80% w ramach każdego modułu zostanie potwierdzone otrzymaniem certyfikatu.

§ 5
Obowiązki uczestnika szkoleń

1. Uczestnik oświadcza, ze jest osobą spełniającą kryteria określone w § 3 pkt 1-2.
2. BO zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia w ramach Szkolenia, potwierdzania udziału własnoręcznym podpisem na liście obecności oraz zachowania frekwencji nie niższej niż 80% w każdym module.
3. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji dotyczących rezultatów jego uczestnictwa w Projekcie oraz mających na celu monitoring i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
4. BO przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w przypadku:
a. naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez Organizatora,
b. okoliczności za które żadna ze Stron niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialność, a które uniemożliwiają wykonanie postanowień Regulaminu.
5. W przypadku rezygnacja z przyczyn losowych, BO jest zobowiązany dostarczyć pisemne oświadczenie z podaniem przyczyny rezygnacji wraz z potwierdzającym je dokumentem.
6. Jeżeli brak uczestnictwa w Szkoleniu spowodowany będzie przez okoliczności, za wystąpienie których odpowiedzialność ponosi wyłącznie Uczestnik, to jest on zobowiązany do zwrotów kosztów uczestnictwa w Szkoleniu, proporcjonalnych do ilości wykorzystanego wsparcia.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator projektu.
3. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Wersja z 05.03.2012 r.