Równość szans kobiet i mężczyzn

Projekt „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Wynika ona z postanowień Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporządzeń Rady Europejskiej i jest obligatoryjna dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i korzystających ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizowane zgodnie z tą wytyczną zakładają procentowo większy udział grupy niedoreprezentowanej.

Badania zaprezentowane w publikacji „Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet” (Bogusława Budrowska, Danuta Duch, Anna Titkow, 2003) dowodzą, iż w Polsce istnieje zjawisko tzw. szklanego sufitu. Pojęcie to opisuje sytuację, w której kobietom zbliżającym się do szczytowego stanowiska w strukturach firmy coraz trudniej jest awansować, a najwyższe posady są najczęściej nie do osiagnięcia. Przyczyną są bariery niewidoczne, tzn. takie, które wynikają ze stereotypu kobiety (rola Matki Polki, opiekunki ogniska domowego), a nie z przyczyny formalnych (niewystarczające doświadczenie, wykształcenie).
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma wpływać na rynek pracy tak, by niwelować szklany sufit, a także inne zjawiska związane z dyskryminacja kobiet, jak na przykład:

  • Lepka podłoga - sytuacja, w której kobiety stanowią większość w zawodach o niskim dochodzie i niskim prestiżu, bez możliwości awansu (sprzątaczki, sekretarki).
  • Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy -podział sektorów gospodarki i zawodów na tzw. męskie i kobiece wynikający ze stereotypów. Segregacja pionowa to m.in. utrudniony dostęp do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych, segregacja pionowa wiąże się z pojęciami: szklany sufit, szklane ruchome schody, szklane ściany.
  • Szklane ruchome schody – sytuacja, w której mężczyźni, wykonując zawody „kobiece”, awansują szybciej i zarabiają więcej od koleżanek pracujących na tym samym stanowisku lub wykonujących tę samą pracę.
  • Szklane ściany – sytuacja, w której kobiety pracują na stanowiskach pomocniczych (asystenckich), administracyjnych, które utrudniają awans na stanowiska kierownicze i decyzyjne.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn realizowana jest poprzez jednoczesne stosowanie dwóch podejść:

  • Polityka równości szans płci (ang. gender mainstreaming) – uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, priorytetów i działań, na wszystkich ich etapach, to jest na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. Ma to na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości płci.
  • Konkretne działania wspierające równość szans płci (ang. specific actions) – udzielają szczególnego wsparcia grupom znajdującym się w gorszym położeniu, by dążyć do jak najszybszego wyrównania szans i przyspieszenie rzeczywistej zmiany społecznej.

Projekt realizowany przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą odpowiada tym wymogom, dlatego zarówno w konferencji, jak i w szkoleniach przewidziano udział 70 procent kobiet.

Przeczytaj rozporządzenie (WE) 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006
Art. 3.
„(…) EFS wspiera działania w państwach członkowskich objęte wymienionymi poniżej priorytetami: (…) promowanie włączania do głównego nurtu polityki oraz podejmowania konkretnych działań mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, zwiększanie trwałego uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery oraz zmniejszenie segregacji ze względu na płeć na rynku pracy, poprzez oddziaływanie na bezpośrednie i pośrednie przyczyny różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn".
Art. 6.
„Równość płci i równość szans” „Państwa członkowskie zapewniają włączenie do programów operacyjnych opisu sposobu, w jaki równość płci i równość szans są wspierane w ramach przygotowania, realizacji, monitorowania i oceny programów operacyjnych”.

>>> Więcej o równości szans:

Nowa Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL - poradnik

Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości nowych technologii

Równość kobiet i mężczyzn

Men and gender equality – analiza opublikowana przez Komisję Europejską