Szkolenia Modułu III

 

Zarządzanie projektami (ZP), Aleksander Gillner

16 h – 2 dni szkoleniowe

Celem warsztatu było przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej skutecznego zarządzania projektami oraz podstawowych narzędzi i metod używanych w zarządzaniu projektami.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali fazy realizacji projektu, sposoby planowania i tworzenia harmonogramu projektu (m.in. Work Breakdown Structure, wykres Gantta), metody zarządzania zmianą i ryzykiem, zespołem i komunikacją, a także podstawy MS Projekt. Uczestnicy uczyli się myśleć i działać projektowo, lepiej wykorzystywać zasoby, skutecznie osiągać cele i dbać o mierzalność efektów.

Podejmowanie decyzji (PD), Robert Dołowy

16 h – 2 dni szkoleniowe

Głównym celem szkolenia było przekazanie uczestnikom szeregu narzędzi pozwalających skuteczniej podejmować decyzje i rozwiązywać problemy, oraz zarządzać wdrażaniem projektów, a także nauczenie ich, jak uniknąć pułapek decyzyjnych.

Uczestnicy zdobyli umiejętności podejmowania decyzji i efektywnego rozwiązywania problemów, uczyli się analizować złożone sytuacje decyzyjne, określać wagi oraz wybierać różne sposoby działania, konstruować plan wdrożeniowy i monitorować skutki. Stosując analizę SWOT/TOWS, mapy myślowe, zasadę Pareto uczestnicy ćwiczyli analizę kryterium opłacalności nowo powstałego biznesu.

W ramach uczenia się grupowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji uczestnicy wzięli udział w grze symulacyjnej Himalaje, gdzie musieli wypracować wspólne decyzje w sytuacji konfliktu interesów i konieczności dogadania się pod presją czasu.

Myślenie systemowe (MS), Lucjan Paszkiewicz

16 h – 2 dni szkoleniowe

Myślenie systemowe to umiejętność dostrzegania zależności i powiązań w otaczającym nas świecie. Umiejętność myślenia systemowego stała się kluczową zdolnością w biznesie. W nowoczesnych organizacjach staje się ono kanonem myślenia, który pozwala dostrzegać ważne powiązania i odnajdywać czynniki sukcesu.

Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z koncepcją 5 dyscypliny (P. Senge) i myślenia systemowego oraz rozwijanie praktycznych umiejętności z pięciu obszarów myślenia systemowego. W trakcie zajęć uczestnicy brali udział w grze biznesowej Piankowe Wyzwanie.

Budowanie relacji z otoczeniem (BRZO), Ewa Pietruszczak

16 h – 2 dni szkoleniowe

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy dowiedzieli się, jak ważne jest otoczenie, w jakim działa firma, i to, jak jest ona postrzegana przez rynek. Uczestnicy uczyli się planować, budować i zarządzać bliższymi i dalszymi relacjami z otoczeniem: z pracownikami, klientami, mediami, dostawcami i społecznością lokalną oraz w jaki sposób tworzyć pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

W trakcie ćwiczeń, dyskusji i symulacji uczestnicy tworzyli strategię budowania relacji z otoczeniem na podstawie strategii komunikacji i wartości firmy. Dodatkowo opracowywali przekonujące komunikaty dla klientów, otoczenia i interesariuszy, a także budowali wizerunek firmy w Internecie oraz poznali metody stosowania wewnętrznego PR-u. Poznali zasady współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi w celu budowania reputacji firmy w całym łańcuchu dostaw. Pojawiły się także ćwiczenia jak tworzyć relacje inwestorskie z uczelnią-matką, jak budować wiarygodność spółki wobec inwestorów i prezentować rzetelny obraz spółki.